Vedtægter


 

Vedtægter for Players Lounge

§ 1 Navn og hjemsted

 • Logens navn er Players Lounge og har hjemsted i Hammel.

 § 2 Formål

 • Players Lounge har til formål at fastholde vores sammenhold, samt tilknytningen til Hammel.

 § 3 Medlemmer

 • Players Lounge består af 15 medlemmer.
 • Der kan ikke optages nye medlemmer.
 • Ønsker et medlem at forlade logen, skal dette meddeles skriftligt til formanden, sker dette kan man ikke blive optaget i logen igen.
 • Ekstra ordinære tilfælde skal tages op på logemøde eller generalforsamling med afstemning til følge.

 § 4 Bestyrelsen

 • Bestyrelsen består af følgende personer. Formand, kassérer, Event koordinator, sekretær og 4. substitut af 1. grad.
 • Bestyrelsen er på valg hvert år til generalforsamlingen og man binder sig for et år, dvs. man sidder til næste generalforsamling.
 • Valg af bestyrelse foregår demokratisk. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
 • De personer som er med i valget er inhabile i en afstemning.

 § 5 Økonomi

 • Hvert medlem indbetaler 100 kr. til konto 3658 3658349324 den første bank dag i hver måned. Medlemmets navn skal fremgå af indbetalingen.
 • Bliver der ikke indbetalt til tiden, vil der blive pålagt en bøde jævnføre § 6.
 • Der må på intet tidspunkt fremstå et overtræk på ovenstående konto.
 • På baggrund af beløbet på ovenstående konto, bevilger bestyrelsen penge til julefrokost, sommerfest og andre arrangementer.
 • Hvis et medlem ønsker at forlade logen, kan han ikke trække penge med ud.
 • Hvis logen ophæves, vil de indestående aktiver blive delt ligeligt.

§ 6 Bøder
 • Overtrædelse af vedtægterne for Players Lounge vil medføre en bøde.
 • Bøderne opkræves af 4. substitut af 1. grad og betales kontant til denne.
 • Den komplette bødeliste i forbindelse med en sammenkomst skal godkendes af bestyrelsen og vil blive fremlagt på næste møde / generalforsamling.
 • Når en bøde udstedes skal navn, tidspunkt og årsag noteres.
 • Bødetaksten er fastsat til 50 kr. på alle punkter
 • De indbetalte bøder indgår i logens økonomi som en ekstra indtægt.

 § 7 Mobiltelefoner

 • Der er overhovedet ingen brug af mobiltelefoner i forbindelse med generalforsamling og logemøde.
 • I forbindelse med fester er der overhovedet ingen brug af mobiltelefoner under spisningen. Kan man ikke vente, forlader man lokalet.
 • Ved ekstra ordinære arrangementer, vil det fremgå af invitationen.
 • Der kan gives dispensation, dette godkendes af bestyrelsen senest 30 min. før arrangementet påbegyndes.

 § 8 Generalforsamling / Logemøde

 • Generalforsamlingen bliver afholdt lørdag i uge 6 og logemøde bliver holdt lørdag i uge 33.
 • Til generalforsamling møder man op i jakkesæt og slips, ved logemødet er der ingen krav til påklædning.
 • Beslutningsdygtighed kræver minimum, at 2/3 af medlemmerne er fremmødt.
 • Mødet indledes med alle medlemmer nyder en Enkelt stående.
 • Der vil blive serveret øl og vand samt en lettere anretning.
 • Der er ingen brug af mobiltelefon under mødet. I særlige tilfælde kan der gives dispensation, dette aftales med bestyrelsen inden mødet begynder.
 • Den valgte dirigent styrer alle udtalelser under mødet.
 • Der kan ikke vedtages noget, der ikke er med på dagsorden, alle valg vedtages ved afstemning. Ved lighed har formanden den afgørende stemme.
 • Ikke fremmødte medlemmer har ingen indflydelse.
 • Bestyrelsen står for at fremstille dagsorden. Tilføjelser til denne skal meddeles bestyrelsen senest 30 min. før mødet åbnes.
 • Afbud skal meddeles bestyrelsen senest en uge før mødet.
 • Invitationen skal være ud senest 14 dage før mødet.
 • Møderne starter kl. 19:00 hvis ikke andet fremgår og man skal møde til tiden.
 • Man kan komme med indlæg til eventuelt under mødet. Disse kan vedtages samme aften.

 § 9 Julefrokost

 • Afholdes 3. lørdag i advent. (sidste hele weekend inden jul)
 • Logens medlemmer arrangerer festen på skift efter lodtrækning. Der skal kun trækkes lod i blandt dem som sidst har arrangeret sommerfest.
 • Arrangørerne bestemmer hvad der skal ske, økonomien skal dog godkendes af bestyrelsen.
 • Jakkesæt med slips eller smoking er dress code med mindre andet fremgår af invitationen.
 • S.U. fremgår af invitationen, afbud vil ikke medfører at man får penge refunderet.
 • Man skal møde til tiden i henhold til invitationen.
 • Skriftlig invitation ude 14 dage før festen.

 § 10 sommerfest

 • Afholdes lørdag i uge 24.
 • Logens medlemmer arrangerer festen på skift efter lodtrækning. Der skal kun trækkes lod i blandt dem som sidst har arrangeret julefrokosten.
 • Arrangørerne bestemmer hvad der skal ske, økonomien skal dog godkendes af bestyrelsen.
 • Dress code vil fremgå af invitationen.
 • S.U. fremgår af invitationen, afbud vil ikke medfører at man får penge refunderet.
 • Man skal møde til tiden i henhold til invitationen.
 • Skriftlig invitation ude 14 dage før festen.

 § 11 Bestyrelsens ansvarsområder

 • Formanden
  • Uddelegerer opgaver, samt sørge for opfølgning på disse.
  • Har det overordnede ansvar for at bestyrelsen og logen fungere.
  • Har det afgørende ord, hvis bestyrelsen ikke kan blive enig.
 • Kassereren
  • Har det overordnet ansvar for økonomien og at den overholder de fastsatte vedtægter omkring økonomi.
  • Indkrævning af kontingent.
  • Fremlæggelse af regnskab i forbindelse med generalforsamlingen.
  • Fastsættelser af budgetter i samarbejde med bestyrelsen.
 • Event koordinator
  • Ansvar for ekstra arrangementer, som bliver godkendt af bestyrelsen.
  • Overordnet ansvar for fremstilling af hjemmeside og vedligeholdelse af denne.
  • Tilbehør med logo. Finde forslag som skal godkendes af bestyrelsen og de øvrige medlemmer.
 • Sekretæren
  • Udarbejdelse af referat til generalforsamling og logemøder.
  • Sørge for invitation til generalforsamling og logemøde bliver lavet og sendt til alle medlemmer senest 14 dage før mødet.
  • Fremstilling af dagsorden til generalforsamling og logemøde, udsendes sammen med invitation.
 • 4. substitut af 1. grad
  • Arrangerer lokaler, samt sørge for mad og drikkevarer i forbindelse med generalforsamling og logemøder.
  • Udstede og opkræve bøder i forbindelse med generalforsamling, møder og fester.
  • Ansvar for bødekassen og uddeling af årets brøler i samråd med bestyrelsen.
 • Intern revisor
  • Har til opgave at kontrollere kassererens arbejde omkring regnskab om det er lavet tilfredsstillende.

Udarbejdet af bestyrelsen for Players Lounge januar 2006.

Redigeret på generalforsamlingen 11. februar 2006.

Godkendt på logemødet 19. august 2006